“مشارکت و انگیزه دو بال قدرتمند، جهت ورود به دنیای کارآفرینی اند”