پیشنهاد می‌شود قبل از مراجعه جهت اطمینان از موجودی انبار نمایندگان با آنها تماس بگیرید.

 

#نام استاننام شهرنام نمایندهفروشگاه/شرکتآدرستلفن
یافت نشد
۱آذربایجان شرقیتبریزمهرداد رضایی بنامآذر رسانهتبریز – خیابان امام – چهارراه طالقانی – پاساژ جم –  زیرزمین پلاک ۲۳۳۳۵۵۱۱۳۵/۰۹۱۴۴۱۲۴۷۶۶
۲آذربایجان شرقیتبریزحسین فکوریارتباط تلفنخیابان مارالان-پایین تر از چهارراه فدک و مسجد قیاس-جنب‌کوی‌خان‌پور۳۳۳۶۳۶۲۶/۰۹۱۴۴۱۳۹۱۵۶
۳آذربایجان غربیارومیهنیازی‌سلطان‌زادهارتباط گسترخیابان امام – اول راسته غلامخان – بازار امیریه – پلاک۱۴۲۲۴۰۶۰۱/۲۲۴۰۶۰۰
۴اردبیلاردبیلعزیزیفروشگاه تلفن تکنیکمیدان قدس – جنب مسجد قدس۲۲۴۲۶۲۲
۵البرزکرجسمیعیفروشگاه سمیع ___۳۲۲۱۶۰۲۳-۴
۶اصفهاناصفهانجوانیخدمات‌مخابراتی‌پارساخیابان طالقانی -بین ۴راه‌خلجا و ۴‌راه‌نارون‌ دست چپ – جنب فروشگاه قائم۳۲۳۴۲۰۵۵
۷اصفهاناصفهانذوالفقاریپاناسونیکچهارباغ بالا – جنب اداره کل مخابرات – روبروی اداره برق۳۶۶۶۲۰۶۶
۸اصفهانکاشانکاشانیخدمات تلفن سانترالخیابان امیر کبیر – کوچه شهید طاهری۰۹۱۳۱۶۲۵۰۳۳
۹اصفهاندلیجانمحمد علیموبایل مجید ___۴۲۲۵۵۵۰
۱۰اصفهاناصفهانمدح‌خوان-صادقیاصفهان تلفنچهار راه سرتیپ۳۲۳۳۸۹۰۵/۳۲۳۴۹۳۵۲
۱۱تهرانتهرانمهدی تفرشیصوت ارتباطلاله زار جنوبی – بازار بزرگ ۱۱۰ – طبقه ۳ – شماره ۳۹۳۳۹۴۳۳۵۴
۱۲تهرانتهرانامیر محبیتاچ فونپاساژ ابوالفضل – پلاک ۲۱۳۳۱۱۲۳۹۲
۱۳تهرانتهرانخدریدنیای پاناسونیکپاساژ ابوالفضل – ط.دوم پلاک ۵۸۳۳۱۱۳۸۸۳
۱۴تهرانتهرانعلیرضا محبیپارس تلفنلاله زار جنوبی – کوچه ملانورورزی(خندان سابق)۳۳۹۰۹۰۷۱
۱۵خراسان جنوبیبیرجندسورگیخدمات‌مهندسی‌پیامبیرجند، خیابان حکیم نزاری – نزاری۴۲۲۲۴۴۳۵
۱۶خراسان رضویمشهدعلیرضا آقاییآسمان هشتمروبروی سعدی ۴ – انتهای پاساژ سعدی – موسسه مخابراتی آسمان هشتم۳۲۲۳۹۲۰۰/۰۹۱۵۵۲۱۴۸۷۰
۱۷خوزستاندزفولپرورخدمات‌مخابراتی‌پرورخیابان منتظری – نبش حبیب ابن مظاهر۲۲۵۲۰۳۳/۲۲۴۷۰۳۳
۱۸زنجانزنجانسخایی زنجان تلفنسعدی شمالی – پلاک ۱۰۰۳۳۵۴۰۳۲۴
۱۹سیستان‌و‌بلوچستانزاهدانمژدهیارتباطات جنوب‌شرقبلوار دانشگاه – خیابان ۳۹ – پلاک۹/۲۳۳۴۳۸۳۱۲-۱۳
۲۰فارسشیرازمطفف عباسفارس تلشیراز – خیابان پیروزی – پاساژ پیروزی۳۲۲۲۲۲۱۱/۳۲۲۳۱۲۱۳
۲۱فارسشیرازمهدی جمشیدیسگنال فونخیابان فلسطین – روبروی قنادی رضا – پلاک ۹۶۳۲۳۰۸۹۴۹
۲۲فارساقلیدعلی رجاییتلفن خودکار رجاییخیابان معلم۴۴۵۲۴۹۳۷/۰۹۱۹۵۹۸۳۰۳۹
۲۳قزوینقزوینقهرمانیندا گسترخیابان معلم۳۳۲۰۰۵۴
۲۴قمقمرشیدیتلفن سانترالخیابان باجک – نوزده دی – نبش کوچه ۷۵۷۷۱۳۳۲۰/۷۷۲۳۳۲۲
۳۶کرمانکرمانسنجریبل تلفنخیابان شهید رجایی – بین کوچه ۷ و ۹ – جنب بانک ملی۳۲۷۳۵۵۲۰/۰۹۱۳۱۴۲۳۲۴۳
۳۷کرمانکرماناشرف زادهکرمان الکترونیکچهارراه کاظمی – جنب بانک صادرات مرکزی۳۲۲۲۱۳۲۲/۰۹۱۳۳۴۰۵۶۴۵
۲۵کرمانشاهکرمانشاهاکرمی-پولادینمایندگی‌پاناسونیکخیابان مصوری – نمایندگی پاناسونیک۳۷۲۹۹۹۹۱/۰۹۱۸۱۳۱۳۶۲۴
۲۶گلستانگرگاناخلاصی عباستلفن گستربلوار جانبازان – بین جانباز ۲۶ و ۲۸۳۲۳۲۴۳۸۳/۰۹۱۱۱۷۱۶۹۷۴
۲۷گیلانرشتگلگیلارخیابان بیستون – پاساژ بزرگمهر – طبقه همکف۲۲۲۸۶۳۶/۲۲۳۲۳۷۶
۲۸مازندرانآملزرین کیازرین سیستم ___۳۲۳۲۱۲۲/۳۲۴۳۵۶۰
۲۹مازندرانساریضیائیموسسه‌فنی‌مهدیخیابان قارن – روبروی مجتمع پزشکی قو – داخل کوچه آزادگان۳۳۳۲۷۰۰۰
۳۰مازندرانقائمشهرمسعود نصیرفرفنون ارتباطاتخیابان ساری – جنب بیمه آسیای – مرکزی۲۲۲۰۰۵۵
۳۸مازندراننوشهرمناجاتیالکتروتلفن‌نوشهرخیابان بهار آزادی۵۲۳۵۵۹۸۶/۰۹۱۱۳۹۵۷۲۲۰
۳۱مرکزیاراکمرتضی محمدیتهرانیخیابان امام خمینی – پاساژ تهرانی۲۲۴۶۱۶۸/۰۹۱۸۹۶۱۷۵۲۱
۳۲مرکزیاراکقاری پورسرویس مخابراتی  ماهواره خیابان امام – پاساژ استیل۰۹۱۸۱۶۱۳۷۳۹/۳۲۲۴۱۲۴۱
۳۳هرمزگانبندرعباسگنجی‌-‌پور‌ابراهیمیارتباط پویا بندربین فلکه برق و بلوکی – شرکت مهندسی ارتباط پویا بندر۲۲۲۸۸۸۷/۲۲۳۸۸۸۷
۳۴همدانهمدانحق نظریالکتروآرتینمیدان فردوسی – ابتدای تختی۳۲۵۲۱۱۶۰
۳۵یزدیزدعرفانتلفن‌پاناسونیک‌عرفانبلوار طالقانی – قبل از چهار راه مهدیه – پلاک ۲۰۷۲۴۰۰۴۴