سریالهای ۵ رقمی از ۶۶۸۰۰ به بعد و سریالهای ۶ رقمی از ۱۷۳۹۹۹ به بعد دارای گارانتی می باشد.