سریالهای ۵ رقمی از ۶۷۴۵۰ به بعد و سریالهای ۶ رقمی از ۱۷۵۲۴۰ به بعد دارای گارانتی می باشد.