سریالهای 5 رقمی از 67000 به بعد و سریالهای 6 رقمی از 174600 به بعد دارای گارانتی می باشد.