سریالهای ۵ رقمی از ۶۸۱۲۲ به بعد و سریالهای ۶ رقمی از ۱۷۵۸۰۰ به بعد دارای گارانتی می باشد.

در صورت همراه داشتن فاکتور ، ۲۲ ماه از تاریخ فاکتور محاسبه می گردد.