اعلام طبقات

روشن شدن چراغ مربوط به هر سگمنت را جهت اطمینان از صحت ارتباط ورودی با سگمنت را بررسی نمایید.
سیم فیش تغذیه را بدرستی چک نمایید و از اتصال صحیح + - اطمینان حاصل کنید.
زمین تابلوفرمان به صورت مستقیم به تریگر اعلام طبقات وصل شده است در حالیکه باید از طریق تیغه باز کنتاکتور و یا تیغه کمکی وصل شده باشد یعنی فقط هنگام حرکت ، زمین تابلو فرمان به تریگر سخنگو وصل باشد.