نسل اول ضبط مکالمات تلفنی

اولین سری دستگاه های ضبط مکالمات تلفنی با وصل و قطع کردن برق ضبط صوت های قدیمی که دکمه ی ضبط آن ها فشرده شده بود، صورت می گرفت.

برای ضبط مکالمات تلفنی یک خط از دستگاه کوچکی استقاده می شد که ورودی و خروجی برق و خط تلفن نیز به صورت موازی به آن وصل می شد.

برای ضبط مکالمات خطوط تلفنی بالا از کامپیوتر برای وصل و قطع ضبط صوت های نواری استفاده می شد.

از معایب این شیوه می توان خرابی ضبط صوت، پاره شدن نوار و مشکلات برگرداندن نوار و همچنین دشواری پیدا کردن مکالمات خاص را نام برد.

نسل دوم

نسل دوم دستگاه های ضبط مکالمات تلفنی با ذخیره سازی بر روی هارد دیسک کامپیوتر آغاز شد، که با استفاده از سخت افزار جانبی ،امکان ضبط مکالمات تلفنی خطوط بسیار بالا نیز

فراهم گشته است بدیهی است که در این نوع ضبط مکالمات، کامپیوتر بصورت پیوسته روشن می باشد.به علت ضبط تعداد خطوط بالا استفاده از نرم افزارهای کنترلی ضروری می

باشد. در این دستگاهها امکان داشتن اطلاعات تماس گیرنده و تاریخ و ساعت نیز فراهم می باشد.

نسل سوم

با تولید رم های SD و میکرو SD در سالهای بعد ،ظرفیت بالایی برای ذخیره اطلاعات دیجیتالی خارج از دیسکهای متداول فراهم گردید.

این گونه بود که نسل سوم دستگاه های ضبط مکالمات تلفنی  که مستقل از کامپیوتر بوده عرضه گردید که از ظرفیت زمانی بالا، استحکام بالا و اطلاعات تماس گیرنده و همچنین تاریخ،

ساعت و مدت زمان مکالمه(caller ID) برخوردار می باشد.

این دستگاه ها از تک خط شروع شده و تا ۱۶خط تولید میگردند.

دستگاه هایی نیز با ترکیب دو حالت فوق طراحی و تولید گردیده اند که در صورت روشن بودن کامپیوتر ، مکالمات روی هارد دیسک ذخیره سازی می گردد و در غیر اینصورت روی رم

متصل به دستگاه ضبط می گردد.