سخنرانی آقای سرآبادانی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر

“مشارکت و انگیزه دو بال قدرتمند، جهت ورود به دنیای کارآفرینی اند”