سریالهای ۵ رقمی از ۶۵۶۳۴ به بعد و سریالهای ۶ رقمی از ۱۷۱۹۲۳ به بعد دارای گارانتی می باشد.