سریالهای ۵ رقمی از ۶۵۶۶۱ به بعد و سریالهای ۶ رقمی از ۱۷۱۹۷۶ به بعد دارای گارانتی می باشد.